MADAMRA TEKSTİL VE DERİ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 1. GENEL AÇIKLAMA ve TANIMLAR


İş bu bilgilendirme metni, Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, Şirketimiz çalışma adayları, çalışan personeller, ticari faaliyetler kapsamında muhatap konumunda bulunan gerçek kişiler ile ilgili kişisel verilerin işlenmesi hakkında “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir.

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;


Unvanı : Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Mersis Numarası : 0610117166000001

Adres :  Göztepe Mah.İstoç 4.Cad.G Blok No:1 İç Kapı No:11 Bağcılar/İSTANBUL

 1. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere hangi verilerin, ne amaçla işleneceği, nasıl toplandığı, kimlere aktarılabileceği, verisi aktarılan kişinin haklarının ne olduğu başta olmak üzere Kanunun emretmiş olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirecek olup işbu verileri güvenli şekilde saklayacaktır.

 1. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER


Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler; Şirketimiz faaliyetlerinde çalışma adayları, çalışan personeller ve ticari faaliyetler kapsamında muhatap konumunda bulunan gerçek kişiler ile ilgili;

Ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, imza bilgisi, telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi, yüz/göz tanıma kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar, fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örnek: kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri vb), imza sirküleri, kurumsal mailler, mesleki eğitim verileri, borç alacak dosyaları ve dava dosyaları, banka hesap numaraları, sosyal güvenlik bilgileri, engellilik, rapor, icra ve nafaka vb. durumlara dair kişisel verilerden” ibarettir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ


Şirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz CV’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ formlarınız, günlük PDKS kayıtlarınız, tarafınızca sunulan sağlık raporlarınız,  mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK formları yolu ile, e-irsaliye, fatura gibi belgelerin düzenleme gibi yollar ile, şirket bünyesindeki sunucu ve ağ alt yapı sistemleri ile toplanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

 1. Şirket içi can ve mal güvenliğin sağlanması, bina ve tesislere yapılan giriş ve çıkışların kontrol edilebilmesi,
 2. Çalışanların ve şirketin performans verimliliğinin arttırılması, tasarrufun sağlanması,
 3. Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 4. Teftiş çalışmalarında sunulması,
 5. İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,
 6. Gerektiğinde ilgili kişiler ile doğabilecek hukuki itilaflarda delil olarak kullanılması,
 7. Gerektiğinde adli idari mercilere sunulması’ dır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI ve KORUNMASI


Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri hukuken yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir. Kişisel verilere yalnızca yetkili kişilerce ulaşılabilmektedir. Verilerin korunması amacıyla gerekli tüm teknik önlemler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında, sistemlerde ve arşivlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir.

Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’ ne başvurabilir.  İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir.

Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 1. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Madamra Tekstil Ve Deri Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
KAPIDA ÖDEME & HIZLI KARGO 2.Üründe KARGO BEDAVA!
KAPIDA ÖDEME & HIZLI KARGO Yeni Üyeye Özel 100 TL Hediye Çeki Kod:madamra100 FIRSAT ÜRÜNLERİNDE %50'ye VARAN İNDİRİM
KOLAY İADE & DEĞİŞİM 2.Ürüne KARGO BEDAVA! Yeni Üyeye Özel 100 TL Hediye Çeki Kod:madamra100
Çerez Kullanımı

Çerez Kullanımı
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'nı inceleyebilirsiniz.